Ing. Pavel Nádvorník

patentový zástupce, soudní znalec

Sokola Tůmy č. 1099/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 www.profipatent.cz  |  pnadvornik@volny.cz  |  tel.: +420 596 627 111  |  mobil: +420 604 513 152  |  Česká vlajkaČesky  |  English flagEnglish 

Obecné pojmy

Patentový zástupce

je technicky i právně erudovaný odborník s dlouholetou praxí v oboru průmyslového (duševního) vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u Úřadu průmyslového vlastnictví a složil také zákonný slib do rukou předsedy Komory, jímž se zavázal na svou občanskou čest a svědomí zachovávat Ústavu ČR a zákony, svědomitě plnit své povinnosti, zejména vůči klientům a zachovávat mlčenlivost. Je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory osvědčení pro výkon činnosti.
Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc ve věcech průmyslového vlastnictví fyzickým i právnickým osobám. Posuzuje a radí, který druh ochrany je pro technické řešení nejúčinnější a podle předpisů i právních zvyklostí koncipuje nároky na ochranu a zpracovává požadované podklady.

Komora patentových zástupců

Komora patentových zástupců je samosprávnou organizací, která je zřízena státem. Jejími členy jsou povinně všichni patentoví zástupci v ČR. Komora je garantem profesní zdatnosti svých členů a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. Plní dvojí úlohu: jednak chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců, jednak prostřednictvím svých volených orgánů dohlíží na řádný výkon jejich činnosti. Shledá-li profesní pochybení, provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních.

Ochranná známka

Ochrannou známkou může být pouze označení, které lze graficky znázornit, pokud je toto označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby na trhu. Ochranná známka může být dále komerčně využívána pomocí licenčních smluv.

Vynález

je vyřešení technického problému, které je ve srovnání se světovým stavem techniky nové, obsahuje dostatečnou vynálezeckou výši, pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze známého stavu techniky a je průmyslově využitelné.
Přihláška vynálezu musí splňovat náležitosti formální a obsahové. Sestává z žádosti o udělení patentu na vynález, z popisu dosavadního stavu techniky s uvedením jeho nevýhod, z instruktivního popisu řešení podle vynálezu, zpravidla doplněného technickými nákresy, grafy, vzorci, sekvencemi, z patentových nároků a z anotace. Podání přihlášky vynálezu je zpoplatněno. Přihláška se podává ve všech státech, ve kterých potenciální majitel patentu požaduje ochranu. Mezinárodní ochranu vynálezu lze nejlépe zajistit mezinárodní přihláškou patentu s využitím Patent Cooperation Treaty (PCT), podávanou prostřednictvím naší patentové kanceláře.

Užitný vzor

je v praxi nazýván „malý patent". I když má blízko k patentu, technické řešení, které je jeho podstatou a je jím po vydání osvědčení o zápisu chráněno, nemusí dosahovat dimenzí vynálezu. Požaduje se však, aby přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, nebylo jen vnější úpravou výrobku a bylo průmyslově využitelné. Užitným vzorem nelze chránit výrobní postupy.
Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně. Proto na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky.
Mezinárodní ochranu poskytuje užitným vzorům podle Pařížské úmluvy asi 40 států, a to na základě přihlášky, kterou lze podat prostřednictvím naší patentové kanceláře.

Průmyslový vzor

obecně nazývaný design, je vnější vzhledová úprava výrobku, která je nová, průmyslově využitelná a má charakter estetický, nikoliv výlučně funkční. Novost zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví podle přihlášky, kterou podrobuje průzkumu formálnímu i věcnému. Ochrana začíná zápisem průmyslového vzoru do rejstříku, o němž vydává Úřad osvědčení. Mezinárodní ochrana je založena na podobných principech jako u ochranných známek. Lze ji zajistit přihláškou u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě, podávanou prostřednictvím naší patentové kanceláře nebo přihláškou evropského průmyslového vzoru (Registered Community Design) u úřadu OHIM v Alicante prostřednictvím naší patentové kanceláře.

Franchisingová smlouva

upravuje vztah mezi dvěma na sobě nezávislými subjekty, mezi poskytovatelem franchisy a příjemcem franchisy. Poskytovatel předává na základě smlouvy celkový obchodní koncept metody podnikání v určité oblasti. Příjemce získává právo provozovat činnost pod poskytovatelovým obchodním jménem, s používáním jeho ochranných známek a dalšího duševního vlastnictví a podle jeho pokynů. Poskytovatel se navíc zavazuje bránit jiným v komerčním využívání předmětů duševního vlastnictví a vůči příjemci svá práva neuplatňovat, avšak vyhrazuje si jejich využívání kontrolovat. Poskytovatel franchisy poskytuje za úplatu příjemci celý „balík" průmyslových a někdy i autorských práv s příslušným obchodním tajemstvím. Franchisingový vztah se vyznačuje komplexností licence, trvalostí (dlouhodobým fungováním) a právem poskytovatele dozírat na fungování podniku, s udělováním rad a pokynů.

Oceňování nehmotného majetku

je stále ještě málo vžitou záležitostí, neboť se v tuzemsku dlouho neprovádělo. Od roku 1997 je v platnosti zákon, podle něhož se průmyslová práva včetně ochranných známek oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z jejich užívání. Nelze-li nehmotné statky takto ocenit, použije se tržní způsob nebo nákladový způsob. První je založen na srovnávací metodě údajů převzatých z tržního hospodářství, druhý na ceně, kterou by musel investor zaplatit za získání stejně užitečných náhradních nehmotných statků.

Počítačové programy

mohou být předmětem autorského práva (nikoliv průmyslového práva) a jím chráněny, pokud splňují podmínky autorského díla, tj. jsou nové, původní a vznikly osobitým tvůrčím zpracováním. Autorem díla může být jen osoba fyzická. Je-li tato osoba zaměstnancem organizace, má jeho zaměstnavatelská organizace ze zákona právo výkonu autorských práv k počítačovým programům vytvořeným v rámci pracovního poměru a majícím charakter autorského díla, není-li výslovně ujednáno jinak. Pokud však chce organizace získat práva k užití nebo šíření počítačového programu, který vykazuje znaky autorského díla a jehož autorem není její zaměstnanec nebo člen, může tato práva získat pouze na základě smlouvy s autorem nebo šiřitelem díla.
 www.profipatent.cz  |  Patenty   |   Vzory   |   Ochranné známky   |   Ochrana výroby, značky a jména firmy  |   IČ: 16617690  |  DIČ: CZ500724232 
aktualizace 27.11.2016 22:50 | © 2015 R.G.