Ing. Pavel Nádvorník

patentový zástupce, soudní znalec

Sokola Tůmy č. 1099/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 www.profipatent.cz  |  pnadvornik@volny.cz  |  tel.: +420 596 627 111  |  mobil: +420 604 513 152  |  Česká vlajkaČesky  |  English flagEnglish 

Obecné pojmy

Patentový zástupce

je technicky i právně erudovaný odborník s dlouholetou praxí v oboru průmyslového (duševního) vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u Úřadu průmyslového vlastnictví a složil také zákonný slib do rukou předsedy Komory, jímž se zavázal na svou občanskou čest a svědomí zachovávat Ústavu ČR a zákony, svědomitě plnit své povinnosti, zejména vůči klientům a zachovávat mlčenlivost. Je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory osvědčení pro výkon činnosti.
Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc ve věcech průmyslového vlastnictví fyzickým i právnickým osobám. Posuzuje a radí, který druh ochrany je pro technické řešení nejúčinnější a podle předpisů i právních zvyklostí koncipuje nároky na ochranu a zpracovává požadované podklady.

Komora patentových zástupců

Komora patentových zástupců je samosprávnou organizací, která je zřízena státem. Jejími členy jsou povinně všichni patentoví zástupci v ČR. Komora je garantem profesní zdatnosti svých členů a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. Plní dvojí úlohu: jednak chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců, jednak prostřednictvím svých volených orgánů dohlíží na řádný výkon jejich činnosti. Shledá-li profesní pochybení, provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních.

Vynález

je vyřešení technického problému, které je ve srovnání se světovým stavem techniky nové, obsahuje dostatečnou vynálezeckou výši, pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze známého stavu techniky a je průmyslově využitelné.
Přihláška vynálezu musí splňovat náležitosti formální a obsahové. Sestává z žádosti o udělení patentu na vynález, z popisu dosavadního stavu techniky s uvedením jeho nevýhod, z instruktivního popisu řešení podle vynálezu, zpravidla doplněného technickými nákresy, grafy, vzorci, sekvencemi, z patentových nároků a z anotace. Podání přihlášky vynálezu je zpoplatněno. Přihláška se podává ve všech státech, ve kterých potenciální majitel patentu požaduje ochranu. Mezinárodní ochranu vynálezu lze nejlépe zajistit mezinárodní přihláškou patentu s využitím Patent Cooperation Treaty (PCT), podávanou prostřednictvím naší patentové kanceláře.

Užitný vzor

je v praxi nazýván „malý patent". I když má blízko k patentu, technické řešení, které je jeho podstatou a je jím po vydání osvědčení o zápisu chráněno, nemusí dosahovat dimenzí vynálezu. Požaduje se však, aby přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, nebylo jen vnější úpravou výrobku a bylo průmyslově využitelné. Užitným vzorem nelze chránit výrobní postupy.
Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně. Proto na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky.
Mezinárodní ochranu poskytuje užitným vzorům podle Pařížské úmluvy asi 40 států, a to na základě přihlášky, kterou lze podat prostřednictvím naší patentové kanceláře.

Průmyslový vzor

obecně nazývaný design, je vnější vzhledová úprava výrobku, která je nová, průmyslově využitelná a má charakter estetický, nikoliv výlučně funkční. Novost zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví podle přihlášky, kterou podrobuje průzkumu formálnímu i věcnému. Ochrana začíná zápisem průmyslového vzoru do rejstříku, o němž vydává Úřad osvědčení. Mezinárodní ochrana je založena na podobných principech jako u ochranných známek. Lze ji zajistit přihláškou u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě, podávanou prostřednictvím naší patentové kanceláře nebo přihláškou evropského průmyslového vzoru (Registered Community Design) u úřadu OHIM v Alicante prostřednictvím naší patentové kanceláře.

Franchisingová smlouva

upravuje vztah mezi dvěma na sobě nezávislými subjekty, mezi poskytovatelem franchisy a příjemcem franchisy. Poskytovatel předává na základě smlouvy celkový obchodní koncept metody podnikání v určité oblasti. Příjemce získává právo provozovat činnost pod poskytovatelovým obchodním jménem, s používáním jeho ochranných známek a dalšího duševního vlastnictví a podle jeho pokynů. Poskytovatel se navíc zavazuje bránit jiným v komerčním využívání předmětů duševního vlastnictví a vůči příjemci svá práva neuplatňovat, avšak vyhrazuje si jejich využívání kontrolovat. Poskytovatel franchisy poskytuje za úplatu příjemci celý „balík" průmyslových a někdy i autorských práv s příslušným obchodním tajemstvím. Franchisingový vztah se vyznačuje komplexností licence, trvalostí (dlouhodobým fungováním) a právem poskytovatele dozírat na fungování podniku, s udělováním rad a pokynů.

Oceňování nehmotného majetku

je stále ještě málo vžitou záležitostí, neboť se v tuzemsku dlouho neprovádělo. Od roku 1997 je v platnosti zákon, podle něhož se průmyslová práva včetně ochranných známek oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z jejich užívání. Nelze-li nehmotné statky takto ocenit, použije se tržní způsob nebo nákladový způsob. První je založen na srovnávací metodě údajů převzatých z tržního hospodářství, druhý na ceně, kterou by musel investor zaplatit za získání stejně užitečných náhradních nehmotných statků.

Počítačové programy

mohou být předmětem autorského práva (nikoliv průmyslového práva) a jím chráněny, pokud splňují podmínky autorského díla, tj. jsou nové, původní a vznikly osobitým tvůrčím zpracováním. Autorem díla může být jen osoba fyzická. Je-li tato osoba zaměstnancem organizace, má jeho zaměstnavatelská organizace ze zákona právo výkonu autorských práv k počítačovým programům vytvořeným v rámci pracovního poměru a majícím charakter autorského díla, není-li výslovně ujednáno jinak. Pokud však chce organizace získat práva k užití nebo šíření počítačového programu, který vykazuje znaky autorského díla a jehož autorem není její zaměstnanec nebo člen, může tato práva získat pouze na základě smlouvy s autorem nebo šiřitelem díla.
 www.profipatent.cz  |  Patenty   |   Vzory   |   Ochranné známky   |   Ochrana výroby, značky a jména firmy  |   IČ: 16617690  |  DIČ: CZ500724232 
aktualizace 27.11.2016 22:50 | © 2015 R.G.